• ස්වදේශ කටයුතු අමාත්‍යාංශය
  • රාජ්‍ය පරිපාලන හා කළමනාකරණ අමාත්‍යාංශය
  • දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය - හම්බන්තොට
  • පළාත් මෝටර් රථ දෙපාර්තමේන්තුව - ගාල්ල
  • ඉඩම් රෙජිස්ට්‍රාර් දෙපාර්තමේන්තුව
  • හම්බන්තොට මහ නගර සභාව
  • දකුණු පළාත් ව්‍යාපාර ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව
  • විශ්‍රාම වැටුප් දෙපාර්තමේන්තුව
  • කලාප කාර්යාලය - මිරිජ්ජවිල
  • පුද්ගලයින් ලියාපදිංචි කිරීමේ දෙපාර්තමේන්තුව

News & Events

News & Events

Scroll To Top